Ugovor o integracionom tovu junadi

 

Broj ev.:

Registracioni broj poljoprivrednog proizvođača:

Ugovor o integracionom tovu junadi

Zaključen između AgroBerza doo, sa sedištem u Obornjači, poreski broj: RS107037928, matični broj: 20729392, koga predstavlja Berze Martin (u daljem tekstu: Integrator) – sa jedne i

ime …………………………………….., prebivalište …………………………………… JMBG ………., (u daljem tekstu: Proizvođač)

(u daljem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane) sa druge strane, na dole navedeni dan i mestu pod sledećim uslovima:

I  KOLIČINA I VRSTA INTEGRISANE STOKE

 1. Ugovorne strane zaključuju da je cilj ovog Ugovora o integraciji da Proizvođač vrši uslužni tov u svom sedištu ……………….. kom. govede Integratoru, obezbeđenih od strane Integratora.
 2. Za obavljanje uslužnog tova Integrator plaća naknadu na kraju turnusa uslužnog tova
 3. Proizvođač uslužni tov teladi vrši u svom objektu od dana prijema istih do kraja uslužnog tova, broj teladi za uslužni tov određuje Integrator i prati dokumentacijom
 4. Goveda u vlasništvu Integratora se predaju na uslužni tov u dobrom zdravstvenom stanju, nakon karantena sa ušnim žigovima.

Evidencioni podaci rase govede, koji su predmet ovog ugovora se nalaze u prilogu broj 1. ovog ugovora.

II: ROK VAŽNOSTI OVOG UGOVORA

 1. Od dana potpisivanja ovog ugovora na jedan ciklus uslužnog tova je na snazi prilog broj 1.

Proizvođač će zadatke iz ovog ugovora obavljati na sledećoj lokaciji i štalama.

Naziv lokacije:
Adresa lokacije:
Identifikacija stala      mesta za stoku (kom)           površina m2
 1. Turnus počinje smeštajem životinja u štali. Tačan broj smeštenih životinja i posebne uslove turnusa sadrži prilog broj 1. ovog ugovora, koji podaci se upisuju na dan smeštaja.

III  PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Opšta prava i obaveze

 1. Integrator Proizvođaču obezbeđuje stručno savetovanje, izradu, ustupanje, praćenje i kontrolu tehnologije u okviru dobre proizvođačke prakse, na odgovarajući način i očekivanog kvaliteta. Proizvođač je u svom radu dužan da se pridržava pravnih propisa iz oblasti njegove delatnosti, kao i stručnog uputstva „Praksa efikasnog tova“.
 2. Proizvođač je dužan kontinuirano obaveštavati Integratora. Dužan je o svim činjenicama, okolnostima koji se tiču obavljanja uslužnog tova (napr. elementarna nepogoda, neočekivani pomor životinja, bolest) u pismenoj formi i usmeno odmah detaljno informisati Integratora, obezbedivši mu kontrolu nad okolnostima i celog procesa uslužnog tova.
 3. Integrator se obavezuje da će pružiti stručnu pomoć Proizvođaču sam ili preko svojih savetodavaca. Integrator, ili lice koga on ovlasti, će redovno kontrolisati delatnost Proizvođača.
 4. Dokumentacija i tehnološke procedure za procedure sertifikacije pokrenute od strane integratora su obavezne i dostupne Proizvođaču. Proizvođač može samoinicijativno da osigura životinje od elementarnih nepogoda, ali je uslov da Integrator bude korisnik.
 5. Integrator će omogućiti prisustvo prilikom izbora i utovara stoke.

IV Zaštita imovine

 1. Proizvođač ne može raspolagati sa životinjama, preuzetih od Integratora, ne može odstupiti od ugovora, ne može ih otuđiti. U svim slučajevima materijalno odgovara za vrednost životinja u zavisnosti od faze uslužnog tova.
 2. Zabranjeno je unošenje stranih životinja iste vrste, a koji ne potiču od Integratora, u stočni fond.
 3. Nakon početka uslužnog tova Proizvođač će sa Integratorom ili njegovim zastupnikom sačiniti inventar na kraju svakog meseca. U inventaru će navesti broj životinja u stočnom fondu, i zapisaće prosečnu težinu stočnog fonda na osnovu procene. Inventar potpisuju ugovorne strane.
 4. Proizvođač će Integratoru dokumentovati svaku promenu u stočnom fondu zabeležavanjem podataka o broju životinja i o njihovoj telesnoj težini u, za to određenom dokumentu. Zvanične isprave o prevozu, o odstranjivanju životinjskih leševa će najmanje tri godine čuvati.

V Tovni turnus

 1. Troškovi i odgovornost prevoza tovnih teladi od Integratora do lokacije Proizvođača padaju na teret Proizvođača.
 2. Određivanje težine tovnih junadi pre transporta na uslužni tov se vrši merenjem na mestu, koji određuje Integrator. Nakon merenja sa na otpremnicu – od bruto težine se oduzima 0 kg – upisuje se neto težina.  Proizvođač ima pravo da lično kontroliše merenje.
 3. Na lokaciji Proizvođača količinska primopredaja tovnih junadi se vrši utvrđivanjem njihovog broja. Eventualna uginuća ili povređivanja se zapisnički konstatuju sa vozačem. U slučaju transporta u više navrata, svaki transport mora da se zaključi primopredajom.
 4. Kod proizvođača se isporučuju životinje sa lokacije Integratora sa statusom bez infekcije u skladu sa veterinarskim propisima: bez plavog jezika (bluetongue), M. tuberkuloze, bruceloze, leptospiroze, rinotraheitisa (IBR), virusne dijareje (VD). Ukoliko Proizvođač prilikom primopredaje i u roku od 24 sata nakon primopredaje uoči životinje nepogodne za uslužni tov, dužan je odmah javiti i sa Integratorom ili sa njegovim zastupnikom o tome sačiniti zapisnik.

VI Ishrana životinja

 1. Integrator za ishranu tovnih junadi ne obezbeđuje stočnu hranu, ali određuje način ishrane životinja. Određuje količinu i sastav stočne hrane, količinu senaže, silaže, vode, prostirke i listu dodataka hrani.
 2. Integrator ima pravo da pošalje na analizu stočnu hranu koju koristi Proizvođač, kada sumnja u kvalitet, a u slučaju da je kvalitet stočne hrane nezadovoljavajuća, troškove analize je Proizvođač dužan nadoknaditi Integratoru.

VII: Zdravlje životinja

 1. Veterinar zadužen od strane Proizvođača odgovara za lečenje životinja. U dogovoru sa Integratorom, Proizvođač nakon konsultacije sa veterinarom, nalaže lečenje životinja. Jedan primerak recepata za lekove, ako ih ima, treba da se predaju Integratoru. U slučaju oboljenja za vreme uslužnog tova, za pojedinačna lečenja veterinar može isključivo da daje lekove, koji se izdaju na recept, preko ishrane ili vode za pojenje, a troškove snosi Proizvođač.

 

 1. Proizvođač prima k znanju, da pojedinačno lečenje i lečenje svih životinja se mora dokumentovati u Dnevniku integrisanog stočnog fonda, koji mu obezbeđuje Integrator na početku turnusa. U dnevnik se upisuju podaci o lekovima, o vremenu i načinu lečenja i vremenskog intervala u kojem meso tovljenika ne može da se koristi za ishranu.
 2. Proizvođač je dužan da odstranjivanje uginulih životinja vrši o svom trošku, pridržavajući se veterinarskih propisa i propisa o zaštiti životne sredine.
 3. Proizvođač je dužan uginuće odmah javiti Integratoru, radi obavljanja adekvatnog ispitivanja, a telo uginule životinje čuvati 24 sata. Ukoliko Proizvođač prekrši ovu svoju obavezu, Integrator nema obavezu obeštećenja. Proizvođač je dužan pravdati svako uginuće zajedno koristeći sledeće metode:

a) Fotografisanjem uginule životinje: na levu stranu leša treba obeležiti datum, u slučaju više štala i broj štale i u slučaju više leševa i redni broj. Fotografiju treba da pošalje Integratoru elektronskim putem i sačuvati do obračuna.

b) Otpremnica izdata od strane zvaničnog prevoznika životinjskih leševa i/ili kafilerije. Na otpremnici treba da se naznači broj komada i ukupna težina.

VIII Isporuka gotovih tovljenika

 1. Integrator određuje dinamiku isporuke gotovih tovljenika, kada stočni fond dostigne željenu telesnu težinu, ali minimalno 550 kg, ili po dostizanju težine određene za obe Ugovorne strane, u dogovoru sa Proizvođačem, do poslednjeg grla, na osnovu podataka iz poseta stručnog savetnika.
 2. Proizvođač je dužan da prijavi Integratoru nameru odvoženja tovljenika zaostalog u razvoju, a Integrator će u roku od 24 sata proveriti prijavu. U opravdanom slučaju Integrator će preduzeti mere da se tovljenik, koji je zaostao u razvoju odvede i proda.
 3. Integrator je dužan najmanje dva radna dana pre isporuke tovljenika da javi Proizvođaču termin isporuke.
 4. Troškovi prevoza gotovih tovljenika padaju na teret Integratora, a troškovi utovara padaju na teret Proizvođača.
 5. Proizvođač je dužan da preda stočni fond u vreme određeno od strane Integratora prema ušnim brojevima iz priloga broj 1.
 6. Na klanje se mogu nositi samo one životinje – podrazumevajući i škartirane – kojima je istekao vremenski interval u kojem meso tovljenika ne može da se koristi za ishranu. Ako nastupi šteta zbog ne pridržavanja vremenskog intervala u kojem meso tovljenika ne može da se koristi za ishranu, a koja šteta nedvosmisleno može dovesti u vezu sa Proizvođačem, posledice u potpunosti snosi Proizvođač.
 7. Svaki tovljenik, koji se šalje na klanje, mora se posebno obeležiti ušnim markicama u skladu sa propisima, nedostatak ušnih markica treba da se prijavi Integratoru i treba da se dopune.
 8. U slučaju prodaje klanici, koju odredi Integrator, Integrator je dužan da obezbedi mogućnost merenja na baždarenoj vagi u mestu. Merenje se može vršiti isključivo u prisustvu Proizvođača ili njegovog zastupnika. Osnov za obračun je utvrđena neto težina, izračunata iz bruto težine: bruto telesna težina minus …8%.

Odstupanje od ovoga omogućava poseban postojeći, punovažan, ugovor.

IX Zatvaranje turnusa, obračun

 1. Datum završetka turnusa je dan poslednje isporuke tovljenika. Integrator ili njegov zastupnik u pisanoj formi potvrđuje izvršenje zadataka od strane Proizvođača. Integrator je dužan da sačini obračun u roku od deset radnih dana od završetka turnusa.
 2. Državne subvencije, koje se dodeljuju prema važećim propisima, pripadaju Integratoru.

X Postupak u slučaju reklamacije

 1. Proizvođač je dužan da prijavi Integratoru svaki događaj, zapažanje, koji su od uticaja na rezultat uslužnog tova odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. Integrator je dužan da svako zapažanje, prijavu lično razmotri sa Proizvođačem u roku od 24 sata i da o tome sačini zapisnik. U slučaju zdravstvenih problema ili izostanka rezultata tovljenja, u postupak ispitivanja problema se odmah uključuju veterinar kod Proizvođača i veterinar Integratora. Ispitivanje mora da se bavi sa svim mogućim razlozima, zbog kojih je moglo doći do problema.
 2. U slučaju problema sa stočnom hranom, predat i ispitani uzorak iste, je merodavan što se, kao deo postupak ispitivanja, mora zapisnički konstatovati.

XI Dokumentacija

1. Proizvođač je dužan da dokumentaciju, koja se odnosi na turnus uslužnog tova – dozvola za prijem životinja, otpremnice, potvrde o dezinfekciji, kartice sa merenja, sertifikati o kvalitetu, dokumenta o odvoženju životinjskih leševa, – i dokumenta, koja su mu obezbeđena od strane Integratora, držati ažurne i voditi računa o očuvanju istih. Proizvođač je dužan da prikaže dokumente prilikom kontrole i za sačinjavanje obračuna. Dužan je čuvati dokumenta u trajanju od 5 godina nakon završetka turnusa.

XII ODREĐIVANJE NAKNADE ZA USLUŽNI TOV

 1. Integrator prilikom isporuke Proizvođaču tovnih junadi, po dogovorenom prirastu može da isplati Proizvođaču akontaciju u iznosu od ……..Dinara/kg + PDV, ili da mu obezbedi stočnu hranu, a koji ne mogu da pređu jednu trećinu iznosa, koja bi se isplatila za planirani mesečni prirast. Sve isplaćene akontacije umanjuju utvrđenu naknadu za uslužni tov.
 2. Integrator će Proizvođaču isplatiti naknadu za uslužni tov na osnovu prirasta telesne težine tovljenika prema sledećem. Obračun naknade za uslužni tov se vrši shodno finansijskom izveštaju, koji se sastavlja na osnovu naknadnog obračuna (u roku od 10 kalendarskih dana), prema razlici neto težine prilikom preuzimanja i smeštaja tovnih junadi kod Proizvođača i prijemne težine prilikom isporuke Integratoru, i koji prihvata i Proizvođač.
 3. Prirast telesne težine stočnog fonda daje razlika između ukupno isporučene žive vage i žive vage smeštenog stočnog fonda kod proizvođača. (Za utvrđivanje osnovne naknade se ne uzimaju u obzir telesna težina uginulih životinja)

c) U slučaju isporuke naknada za uslužni tov se utvrđuje u fiksnom iznosu. Prilikom utvrđivanja korekcionih faktora, uzimaju se u obzir prosečna težina isporučenih životinja i njihov broj komada.

XIII Uslovi plaćanja

 1. Proizvođač je dužan da o naknadi za uslužni tov istavi fakturu u skladu sa knjigovođstvenim propisima, pored kojeg je dužan da priloži i potvrdu o izvršenom zadatku.
 2. Integrator je dužan da u roku od 30 /trideset/ dana od dana prijema fakture iznos sa fakture nalogom za prenos doznači Proizvođaču na njegov račun broj …………………………………………. kod banke ………………………………….. . U slučaju finansiranja od strane banke mesto izvršenja je poseban (preduzetnički) račun, određen od strane banke. Smatra se da je faktura izmirena onog dana, kad se na računu Proizvođača proknjiži priliv u iznosu sa fakture. U slučaju docnje Integrator je dužan da, za vremenski period docnje plati zakonsku zateznu kamatu.

XV OBEŠTEĆENJE

 1. Razlog za zahtev za obeštećenje je naročito: šteta usled uginuća životinja, šteta usled otuđenja stočnog fonda,
 2. Ugovorne strane su se dogovorile, da se reklamacije u vezi zdravstvenog stanja životinja mogu realizovati, ako je o uginulim životinjama u roku od 24 sata sačinjen zapisnik sa obdukcije i isto je Proizvođač prikazao Integratoru i iz zapisnika se nedvosmisleno može utvrditi odgovornost Integratora.
 3. Ugovorne strane će zahteve za obeštećenjem prvenstveno pokušati da uređuju mirnim putem. Ukoliko odgovornost ne može da se nedvosmisleno utvrdi, u postupak može da se uključi i nezavisni stručnjak.
 4. Prilikom utvrđivanja odgovornosti treba da se uzmu u obzir sve okolnosti.

XVI Utvrđivanje visine obeštećenja:

 1. U slučaju uginuća: ukoliko uginuće ima uzročno-posledičnu vezu sa kršenjem odredaba ugovora od strane Proizvođača, Integrator ima pravo na obeštećenje od Proizvođača. Integrator će zadužiti Proizvođača posebnim pismom, koji je Poizvođač dužan izmiriti nalogom za prenos preko banke ili uračunavanjem u roku od 8 dana od dana prijema istog. Integrator ima pravo da iznos obeštećenja uračuna u fakturu Proizvođača.
 2. Ukoliko je do uginuća došlo zbog bolesti unutrašnjih organa, a za nastupanje bolesti je odgovoran Integrator, dužan je da isplati celokupnu obračunatu štetu. Rok za plaćanje je 30 dana od dana prijema pismenog obaveštenja od strane Integratora.
 3. Ukoliko se jedan deo ili ceo stočni fond otuđi od strane trećeg lica, ili ako se prilikom zajedničkog inventarisanja od strane integratora i Proizvođača utvrdi manjak, Proizvođač je dužan da plati celokupnu štetu – utvrđenu na osnovu proizvođačke cene po prosečne težine stočnog fonda –  Integratoru. Rok za plaćanje je 30 dana od dana prijema pismenog obaveštenja od strane Proizvođača nalogom za prenos preko banke ili uračunavanjem (- odnosno Proizvođač daje svoju saglasnost, da Integrator iznos obeštećenja uračuna u fakturu Proizvođača).
 4. Ukoliko Ugovorne strane ne mogu zahtev za obeštećenje rešiti mirnim putem, odnosno Ugovorna strana, koja je prekršila odbredbe ugovora osporava obeštećenje, u tom slučaju zahtev za obeštećenje se može zahtevati u pravnom postupku.

XVII OTKAZ UGOVORA

 1. Integrator može otkazati ugovor U toku postupka obeštećenja se utvrdi vanredno, sa trenutnim dejstvom, u pismenoj formi, sa obrazloženjem u slučaju grubog kršenja odredaba ugovora od strane Proizvođača. Smatra se grubom povredom odredaba ugovora naročito, ali ne isključivo: – ako se prilikom mesečnog inventarisanja u toku turnusa utvrdi manjak.
 2. U toku postupka obeštećenja se utvrdi odgovornost Proizvođača.
 3. Proizvođač prekrši svoju ugovorom utvrđenu obavezu u vezi držanja, zaštite od zaraze, zaštite imovine.
 4. U slučaju prestanka važenja ugovora Ugovorne strane su dužne da sačine obračun u roku od 30 dana, uračunajući i naknadu štete od strane prekršioca odredaba ugovora.

XVIII OSTALI USLOVI UGOVORA

 1. Ugovorne strane su dužne da sve tehničke ili poslovne informacije, činjenice, rešenja, podatke (u daljem tekstu: informacije) do kojih dođu u toku realizacije ovog ugovora, čuvaju kao poslovnu tajnu prema trećim licima i nakon prestanka važenja ovog ugovora. Zaposlena lica kod ugovornih strana su isto dužna da čuvaju tajnu. Ugovor, njegovi detalji, ili podaci, koji su vezani za realizaciju ugovora, ne mogu se objaviti.
 2. Ugovorne strane će se, u interesu realizacije ugovora, pomagati i međusobno će, bez odlaganja – u pismenoj formi – obaveštavati drugu stranu o svim bitnim okolnostima u vezi ugovora za koje saznaju.
 3. Proizvođač potpisivanjam ovog ugovora, svestan svoje krivične odgovornosti izjavljuje, da gore navedene odredbe o tuđoj imovini primio k znanju i držaće se istih.
 4. Ugovorne strane utvrđuju, da u pogledu forme Ugovora isti može da se menja, da se raskida isključivo u pisanoj formi.
 5. Ugovorne strane su se sporazumele, da će sporna pitanja u vezi ugovora prvenstveno rešavati putem dogovora, a u suprotnom utvrđuju isključivu nadležnost ………………………………. suda.
 6. Integrator će tražiti ličnu menicu od Proizvođača na krajnju vrednost životinja, na vrednost na kraju uslužnog tova, kao garanciju za vrednost datih životinja. Overu potpisa, overen od strane javnog beležnika, meničnu izjavu, izjavu o imovini i potvrdu o posedovanju poljoprivrednog zemljišta ne stariju od 10 dana do vrednosti životinja na kraju tova, kao pokriće za menicu.
 7. Za pitanja, koja nisu regulisana ovim ugovorom, primenjuju se važeći pravni akti.

potpis                         potpis

Integrator                 Proizvođač

Datum: …………………, ………………….