INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

 

AZ INTEGRÁCIÓBA BEVONT ÁLLATOK, MENNYISÉGE ÉS FAJTÁJA

Szerződés megkötésének célja, hogy a Termelő az Integrátor által biztosított Szarvasmarha  bérhízlalását végzi  saját telephelyén.

Bérhízlalási turnust követően vállalkozói díjat fizet.

A hízóborjak számát termelő igénye figyelembe vételével az integrátor határozza meg és követi dokumentumokkal.

Integrátor a nevén szereplő állatokat egészségesen karanténozást követően fülszámmal megbélyegezett állatokat ad át tovább hízlalásra.

Nyilvántartási adatait jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Általános jogok és kötelezettségek

 1. Termelőnek a termeléséhez Integrátor biztosítja a szakmai tanácsadást, technológia kialakítását, átadását, követését és ellenőrzését  a JTGY keretében.
 2. Termelő köteles Integrátort tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni. A szerződést érintő tényről, körülményről (pl. rendkívüli események: elemi kár, váratlan állatelhullás,megbetegedés) írásban és szóban, biztosítva, hogy Megrendelő a hízlalás körülményeit és teljes folyamatát ellenőrizhesse.

Integrátor vagy megbízottja   személyesen rendszeresen ellenőrzi a Termelő tevékenységét.

Integrátor  az  állatokra  biztosítást köt, ennek egy részét közösen fizet amely előreláthatólag 3000 Dinár Termelővel de biztosítási feltétel hogy  az Integrátor a kedvezményezett.

Integrátor lehetővé teszi hogy a jószág kiválasztása és berakodása alatti

Vagyonvédelem

Termelő az Integrátortól  átvett  szarvasmarha állomány  felett nem jogosult rendelkezni, azt a Szerződéstől eltérni nem lehet ,nem értékesítheti. Teljes anyagi felelősséggel tartozik minden esetben az állatok értékével hizlalási fázisának megfelelő értéken.

Tilos idegen nem integrátortól származó, azonos fajú állat bevitele az állományba.

Minden naptári hónap végén hó végi zárást készítenek. Rögzítik az állomány létszámát, szemrevételezéssel, becslés alapján az állomány átlag testtömegét.

Termelő  minden állományváltozást naprakészen dokumentál az Integrátor  által számára biztosított dokumentumon a marha darabszám és a testtömeg adatának feltüntetésével.

A hízlalási turnus

A kihelyezett hízóborjú  származási telepről történő kiszállítása a Termelő telephelyére a Termelő  költsége és felelőssége.

A kihelyezési tömeg megállapítása hivatalos mérlegelés alapján az Integrátor által kijelölt helyen történik. A mérlegelést követően a szállítólevélen – a bruttó súlyból 0 kg kerül levonásra – a nettó súly kerül kiállításra. A Termelő  személyesen ellenőrizheti a mérlegelést.

A Termelőhöz  az Integrátor  által az   telephelyén lévő  állomány kerül kihelyezésre az állategészségügyi előírások fertőzés  mentes  státusszal : kéknyelv betegség (bluetongue)  a M. tuberculosis a brucellózistól, a leptospirosistól, rhinotracheitis (IBR) vírusos hasmenés (VD),kéknyelv vírus  mentes

VI.Takarmányozás

Integrátor a hízóborjú hízlalásához a takarmányokat nem biztosítja de meghatározza az állatok takarmányozását. Széna, abrak takarmány mennyiségét összetételét, szenázs, szilázs,  víz, alom mennyiségét adható takarmány kiegészítők listáját.

Integrátor jogosult a termelő által használt és minőségileg nem megfelelőnek ítélt  takarmány mintákat minősítésre bevizsgálásra elküldeni amelynek nem megfelelőség esetén a költséget termelő köteles megtéríteni.

VII: Állategészségügy

A termelő  ellátó állatorvosa megbízásával  felelős az állatok  kezelésekért.  A hízlalási ciklus alatti  kezelések kizárólag az állatorvos vényre  biztosított gyógyszerrel ,takarmányon, vagy itató vízen keresztül a termelő  költségére történnek.

Termelő  tudomásul veszi, kezeléseket egyaránt dokumentálni kell a  biztosított Hízó integrációs állomány naplóban az állatgyógyászati készítmény adatainak, a kezelés időpontjának, módjának és az élelmezés egészségügyi várakozási időnek a feltüntetésével.

Az elhullott állatok ártalmatlanítását termelő köteles az állategészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával saját költségére elvégezni.

Az elhullást a megfelelő kivizsgálás érdekében Integrátornak  azonnal bejelenteni és az elhullott állat tetemét 24 óráig megőrizni. Amennyiben a termelő  ezen kötelezettségét megszegi, Integrátort  kártérítési kötelezettség nem terheli. Termelő minden elhullást igazolni köteles az alábbi módok együttes alkalmazásával:a) Az elhullott állat lefényképezésével: a tetem bal oldalára állatjelölővel fel kell írni a dátumot, több istálló esetén az istálló számát és több hulla esetén egy sorszámot. A fényképet a Integrátornak  el kell elektronikusan küldeni és elszámolásig meg kell őrizni.

Hivatalos állati hulla szállító és/vagy megsemmisítő cég által kiállított szállítólevél. A szállítón fel kell tüntetni a darabszámot és az összes testtömeget egyaránt.

Integrátor a hízóborjú hízlalásához a takarmányokat nem biztosítja de meghatározza az állatok takarmányozását. Széna, abrak takarmány mennyiségét összetételét, szenázs, szilázs,  víz, alom mennyiségét adható takarmány kiegészítők listáját.

Integrátor jogosult a termelő által használt és minőségileg nem megfelelőnek ítélt  takarmány mintákat minősítésre bevizsgálásra elküldeni amelynek nem megfelelőség esetén a költséget termelő köteles megtéríteni.

VIII. Hízó állomány kiszállítása

Integrátor  a hízóállomány elszállítását  min 550 kg vagy a mindkét fél részére megállapított súly elérését követően a szaktanácsadói látogatások adatai alapján, ütemezi.

Termelő  a fejlődésben visszamaradt hízó marha  elszállításának szándékát köteles Integrátornak  bejelenteni, aki a bejelentéstől számított 24 órán belül ellenőrzi a bejelentést. Jogos igény esetén a Integrátor  intézkedik a fejlődésben visszamaradt hízó marha elszállításról és értékesítéséről.

A felhizlalt hízóállomány elszállítása és a fuvarköltség Integrátor  költsége míg a berakodás költsége termelőt terheli.

Termelő  köteles a hízó  állományt Integrátor  által meghatározott időpontban Integrátornak  átadni 1 sz mellékleten lévő fülszámok szerint

Vágásra csak olyan állat szállítható – kezelésére alkalmazott készítmények élelmezés egészségügyi várakozási ideje lejárt.  Be nem tartásából a termelőre egyértelműen károk teljes mértékben a termelőt  terhelik.

A vágóhídra szállítandó minden hízót egyedi –  füljelző – jelöléssel kell ellátni a jogszabályoknak megfelelően így a füljelző hiányokat Integrátornak jelenteni kell és pótolni.

A mérés csak a Termelő vagy  képviselőjének jelenlétében végezhető el. Az elszámolás alapja a mindenkori megállapodásban rögzített mért súlyból történő nettó súly meghatározás

Az ettől való eltérésről egyedi szerződés érvényben léte ad lehetőséget.

Hízlalási turnuszárás, elszámolás

Teljesítés időpontja a marhahizlalási turnus utolsó elszállítás napja. Integrátor vagy  megbízottja írásban igazolja Termelő feladatának teljesítését. Az elszámolást a teljesítés napját követő tíz munkanapon belül kell Integrátornak  elkészíteni.

A mindenkori hatályos jogszabályok szerinti állami támogatás az Integrátort  illeti meg.

X .Reklamáció kezelés

Termelőnek  bármely, a hízlalási eredményeket befolyásoló eseményt, de legkésőbb 24 órán belül a Integrátornak  bejelenteni. A Integrátor  köteles  Termelővel  együtt kivizsgálni és jegyzőkönyvezni. Állategészségügyi probléma, vagy termelési eredmény elmaradás esetén a telep ellátó állatorvosát, és az Integrátor  állatorvosát azonnal be kell vonni a kivizsgálási folyamatba. A kivizsgálásnak minden, a problémát előidézhető okra ki kell térni.

 1. Takarmány feltételezett érintettsége esetén az átadott és a vizsgálaton átesett minta mérvadó. Melyet a kivizsgálási eljárás részeként jegyzőkönyvezni kell.

XII: A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

Integrátor a hízó marha kihelyezési  vállalkozói díj előleget fizethet  ez nem haladhatja meg egy hónapra a tervezett ráhizlalt kg- ra fizetendő összeg egy harmadát .  A kifizetett összes előleg a megállapított vállalkozó díjat csökkenti.

A vállalkozói díj elszámolása a telepítéskor mért és átvett hízó marha nettó súlya és az átvételkor mért átvételi súly közötti különbség

Az állomány testtömeg gyarapodását az elszállított  összes élő testtömeg és a telepített állomány testtömegének különbsége adja. (Az alapdíj meghatározásánál az elhullt állatok testtömege nem kerül beszámításra .)

XIII.. Fizetési feltétel

Termelő a vállalkozói díjról a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelően számlát, köteles kiállítani, melyhez csatolnia szükséges a teljesítési igazolást.

Integrátor  a számla kiállításától számított 30 /harminc/ naptári napon belül köteles a számlán szereplő összeget  átutalással megfizetni.  Integrátor  fizetési késedelme esetén, a késedelem idejére a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

XV: KÁRTÉRÍTÉS

Kártérítési igény oka különösen:  állatelhullás miatti kár,amit nem fizet vagy nem 100% ban fizet a biztosító , az állatállomány eltulajdonítása miatti kár.

Felek megegyeznek abban,ha az elhullott állatokról 24 órán belül boncolási jegyzőkönyv készült és azt az elhullások igazolásaként a Termelő  bemutatta a Integrátornak és abban egyértelműen az Integrátor felelőssége állapítható meg.

 1. Felek a kártérítési igényeket elsődlegesen békés úton kísérlik meg egymással rendezni. Amennyiben a felelősség megállapítása nem egyértelmű úgy független szakértőt is bevonhat a vizsgálatba.

XVI: A kártérítés mértékének meghatározása

Elhullás esetén: amennyiben az elhullás termelő szerződésszegő magatartásával áll ok-okozati összefüggésben a Integrátor  kártérítést érvényesíthet termelővel  szemben.  Integrátor  jogosult a kártérítés összegét termelő  számlájával szemben beszámítani.

Amennyiben az elhullás, belső szervi betegség következményében történt és  az Integrátornak  felróható okból következik be, a termelő  számított- teljes kárát köteles megfizetni.

Amennyiben a hízóállomány egy részét vagy egészét harmadik személy eltulajdonítaná, a Termelő  köteles az Integrátor  ebből eredő -az állomány átlagsúlyára jutó önköltség alapján számított- teljes kárát megfizetni.

 1. Amennyiben Feleknek a kártérítési igény megállapítására egymással békés uton nem sikerül megegyezni illetve a szerződésszegő fél a kártérítést vitatja, abban az esetben a kártérítési igény jogi eljárás keretében érvényesíthető.

XVII. FELMONDÁS

 1. Integrátor részéről Termelő súlyos szerződésszegése esetén a felmondás rendkívüli módon, azonnali hatállyal, írásban, indokolási kötelezettséggel történhet. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:- A bérhízlalási turnus hó közi ellenőrzésekor a állatállományban leltárral igazolt hiány mutatkozik.
 2. A kártérítési eljárás során a Termelő felelőssége megállapítást nyert.
 3. 3.Termelő  a szerződésben meghatározott tartási, járványvédelmi, vagyonvédelmi kötelezettségét megszegi.
 4. A Szerződés megszűnése esetén szerződő Felek kötelesek egymással a megszűnést követő 30 napon belül elszámolni, beleértve a szerződésszegő fél általi kártérítési kötelezettség teljesítését is.

XVIII: SZERZŐDÉS TOVÁBBI FELTÉTELEI

Az egymás tevékenységével kapcsolatosan szerzett műszaki vagy üzleti információkat, tényeket, megoldásokat, adatokat (továbbiakban: információk) harmadik személyekkel szemben üzleti titokként kezelni Termelő  a szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségének teljes tudatában kijelenti, hogy az idegen tulajdonra vonatkozó fentiekben rögzített rendelkezéseket tudomásul vette, és betartja.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből keletkező esetleges vitáikat elsősorban békés úton rendezik

Integrátor a bérhízlalásra  kiadott állatok hízlalás zárása kori értékre  személyes váltót kér be  Termelőtől, mint garanciát az adott állatok  értékére vonatkozóan.

Közjegyző által Hitelesített aláírási címpéldányt  és váltó nyilatkozatot  és  vagyonnyilatkozatot és fedezetül  nevére szóló földtulajdont igazoló 10 napnál nem régebbi okiratot az állatok leadásának értékének mértékéig a váltó fedezetére.

A hízók felvásárlási ára

Felek az átvételi árat a hitelesített mérlegen mért termelő jelenlétében mért és bekerülési súly levonása nélkül  történik.

Az állomány testtömeg gyarapodását a hitelesített mérlegen átvett vagy  vágóhídra beszállított összes élő testtömeg és a telepített állomány testtömegének különbsége adja. az egy kilogramm test tömeg ráhizlalás  nem lehet kevesebb mint 1,5  euró .(vagy ……… dinár a valuta eladási árfolyamon történő jegyzésén az I.sz melléklet )

Az átadott hízó marha  ráhizlalt súly értékének, az igényelt termelési inputok és az igénybe vett szolgáltatások figyelembe vételével, elszámolást készíteni. A vállalkozási díj ellenértékéből levonásra kerülnek az igénybe vett inputok és szolgáltatások.

Elszámolás alapján a Termelő jelen mellékletben rögzített bankszámlájára átutalja a kiszámított érték szerinti összeget, a termény átadásától számított legfeljebb 30 napon belül.

TERMELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A termelő köteles az Integrátor által javasolt takarmányozási előírást  használni,  annak ellenőrzését lehetővé tenni, a jegyzőkönyvezni

A Termelő részt vállal biztosítás összegéből ,kedvezményezett minden esetben az Integrátor.

Termelő bemutatja igény szerint átadja  az általa és az állatorvos által vezetett naplót( Protokol lečenje) a szállítást megelőzően. A jegyzőkönyvek  és a napló ,bemutatásának leadásának elmulasztása halasztó erővel bír a kifizetés vonatkozásában.

Termelő köteles   az egészségügyi várakozási időt betartani. A megengedett határérték feletti gyógyszer maradványból eredő mindennemű következmény, kár a termelőt terheli.

A Termelő vállalja, hogy az állategészségügyi előírásokat betartja és az fertőzés  mentes  státusz rendelkezéseit fenntartja: kéknyelv betegség (bluetongue)  a M. tuberculosis a brucellózistól, a leptospirosistól, rhinotracheitis (IBR) vírusos hasmenés (VD),kéknyelv.

A rendelkezések törvényi előírások mulasztásából keletkezett fertőzések gyógyító költségei termelőt terhelik

Megtartja a kiadott hízó marha  fertőző betegségekre vonatkozó státuszát

A telep higéniai állapotát a törvényi előírások szerint betartja és betartatja

Termelő a szállításkor az állatorvosi igazolást ( Zdrastveno uverenje)saját költségén biztosítja

INTEGRÁTOR KÖTELEZETTSÉGE

A hízó marha átadásakor és a hízott marha  átvételekor mérlegelési jegyzőkönyvet állít ki termeltető jelenlétében.

A füljelzők pótlását  hiányát  saját költségén pótolja

Integrátor a I.sz mellékletben  rögzített hízó marha  hízlaltatására ad megbízást és elszállításáról vállal

Biztosítás megkötése kötelezettséget max 800 kg átlag súlyig. Amennyiben az ő hibájából adódóan állatok  nem kerülnek elszállításra a költségek integrátort terhelik.

Hízóállatok kihelyezése

Folyamatos ellenőrzés

Hús marha  bérhízlalás

 

AZ EGYÉNI BEJEGYZETT GAZDÁLKODÓK NYILATKOZATA

Alulírott                (családi és utóneve, a személyazonosító igazolvány szerint)

(egyik szülő neve:            ,állandó lakcíme:                              ,személyazonosító igazolvány száma:     ,

a kiállító szerv megnevezése:     ,

a bejegyzett mezőgazdasági birtok száma (BPG)::             .

 1. a) kijelentem, hogy legalább 5 éve rendelkezem folyamatos bejelentett lakcímmel Szerb Köztársaság területén.
 2. b) kijelentem, hogy saját tulajdonú földdel rendelkezem az alábbi felsorolásban és területben

(bérhizlalt állatok piaci értéke – egyen értékű föld piaci értékének megfelelő terület)

 1. c) …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. d) állami földet _________________________________ha (bérlek/nem bérlek). A bérelt állami földdel kapcsolatban, bérleti díjat kifizettem.
 3. e) kijelentem, hogy az elmúlt 1 évben nem idegenítettem el tulajdonjogot és/vagy résztulajdonjogot ingatlan/mezőgazdasági föld felett.
 4. f) kijelentem, hogy a szerződéskötést követő időszakban és a szerződés időtartama alatt ingatlant/mezőgazdasági földet nem idegenítem el.

A váltókról szóló törvény és az egységes pénzforgalmi eszközök használatának formájáról, tartalmáról és módjáról szóló határozat rendelkezései értelmében mint

ADÓS:

A kötelezett családi és utóneve (vagy cégneve, székhelye, címe, ha jogi személy):

____________________________________________________________

Természetes személy esetében személyi száma (jogi személy esetében cégbejegyzési száma és adószáma):

_____________________________________________________________

Folyószámla száma és a számlavezető bank neve:

______________________________________________________________

KIADOM AZ ALÁBBI VÁLTÓLEVELET – MEGHATALMAZÁST A

BIANKÓ, SOLO VÁLTÓK HASZNÁLÓJÁNAK

HASZNÁLÓ:

Átadok 1 db biankó aláírt és solo hitelesített, _______________ sz. váltót, és meghatalmazzuk a Használót, a ………………………………………………. cégbejegyzési számú,…………………………………… adószámú …………………………………………………… mint hitelezőt, hogy az átadott váltót minden kamattal és egyéb költségekkel együtt kitöltheti arra az összegre, amelynek kötelezettségeit az Adós a _______________________ nevű, ________ számú, 2019. ________ napján kelt, a ____________________ (megnevezés) nevű bérhizlalási program megvalósítására kötött szerződéssel vállalta és nem teljesítette.

MEGHATALMAZOM …………………………………………., mint hitelezőt, hogy minden feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, minden óvatolás és költségek nélkül, peren kívül, a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizettesse meg az Adós – a váltó kiállítója – minden adósságát annak pénzeszközeiből, vagy más vagyonából, az Adósnak az előző szakaszban említett szerződésből eredő, a Használóval szembeni kötelességének teljesítése céljából.

Az Adós lemond e meghatalmazás visszavonására és felbontására vonatkozó jogairól.

A váltó abban az esetben is érvényben marad, ha a szerződés időtartama alatt az Adós neve, elnevezése, lakhelye vagy székhelye, a képviseletre jogosult személy vagy az adós számláján levő eszközökkel való rendelkezési jogával bíró személy változására, vagy státuszbeli vagy egyéb jogforgalmat befolyásoló változásra kerül sor.

Helység, kelt: 2016. ________________                   Adós –  a váltó kiállítója: